Privacyverklaring Autorijschool ‘Koen’

Autorijschool Koen is gevestigd in Delft. Al meer dan 20 jaar zijn wij een toonaangevende rijschool in de branche. Voor het uitvoeren van rijlessen, examens, cursussen en financiële administratie, worden er gegevens van u bewaard. Autorijschool Koen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool Koen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als rijschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Autorijschool Koen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het registreren en plannen van examens bij het CBR en voor de uitvoering van de rijopleiding. Deze persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, tenzij Autorijschool Koen op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden. De bewaartermijnen zijn bepaald op grond van de wet en/of het vrijstellingsbesluit. Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Verstrekking aan derden

Indien noodzakelijk kunnen wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken. Wij gebruik een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij de door u doorgegeven gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger, voor zover de wet daarvoor toestemming vereist.

Bewaartermijn

Autorijschool Koen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij in achtneming van de vereisten in de wet en/of een vrijstellingsbesluit.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan), door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of (in opdracht van u) direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Wilt u contact met ons ten aanzien van uw rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens, maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens. Cookies Autorijschool Koen gebruikt cookies om het bezoek en gebruik op de website te monitoren. Wij houden geen individuele gegevens over bezoekers bij. De gegevens worden geaggregeerd en derhalve niet te herleiden tot een individu.

Klachten/misbruik

Mocht u een klacht of een aanwijzingen van misbruik van uw persoonsgegevens hebben, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Stel ons daarvan op de hoogte door een E-mail te sturen naar rijschooladmin@ziggo.nl Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is aan veranderingen onderhevig. Er kunnen wijzigingen komen in de aard van de gegevens die we verwerken, in het doel, of in de genomen beschermingsmaatregelen. Wij streven ernaar om de regels omtrent privacy aan te passen naar de meest actuele wettelijke bepalingen. Wij nodigen u uit om de privacyverklaring regelmatig opnieuw ter kennis te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Autorijschool Koen
Arendlaan 18
2623 JZ Delft
Telefoon: 06-53740326
Email: rijschooladmin@ziggo.nl